Kitab-Kitab Ilmu Aqidah Ahlussunnah Wal-Jama’ah Asli 100 %

Sarkub Share:
Share

Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah terdiri dari 50 aqidah, di mana yang 50 aqidah ini dimasukkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu :

I. Aqidah Ilahiyyah (عقيدة الهية) dan

II. Aqidah Nubuwwiyah (عقيدة نبوية).

 

I. Aqidah Ilahiyyah terdiri dari 41 sifat, yaitu:

a. 20 sifat yang wajib bagi Allah swt:

wujud (وجود), qidam (قدم), baqa (بقاء), mukhalafah lil hawaditsi (مخالفة للحوادث), qiyamuhu bin nafsi (قيامه بالنفس), wahdaniyyat (وحدانية), qudrat (قدرة), iradat (ارادة), ilmu (علم), hayat (حياة), sama' (سمع), bashar (بصر), kalam (كلام), kaunuhu qadiran (كونه قديرا), kaunuhu muridan (كونه مريدا), kaunuhu 'aliman (كونه عليما), kaunuhu hayyan (كونه حيا), kaunuhu sami'an (كونه سميعا), kaunuhu bashiran (كونه بصيرا), dan kaunuhu mutakalliman (كونه متكلما).

b. 20 sifat yang mustahil bagi Allah swt: 'adam (tidak ada), huduts (baru), fana' (rusak), mumatsalah lil hawaditsi (menyerupai makhluk), 'adamul qiyam bin nafsi (tidak berdiri sendiri), ta'addud (berbilang), 'ajzu (lemah atau tidak mampu), karohah (terpaksa), jahlun (bodoh), maut, shamam (tuli), 'ama (buta), bukmun (gagu), kaunuhu 'ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan (كونه جاهلا), kaunuhu mayyitan (كونه ميتا), kaunuhu ashamma (كونه أصم), kaunuhu a'ma (كونه أعمى), dan kaunuhu abkam (كونه أبكم).
c. 1 sifat yang ja'iz bagi Allah swt.

II. Sedangkan, Aqidah Nubuwwiyah terdiri dari 9 sifat, yaitu:
a. 4 sifat yang wajib bagi para Nabi dan Rasul: siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), Amanah, dan fathanah (cerdas).
b. 4 sifat yang mustahil bagi para Nabi dan Rasul: kidzib (bohong), kitman (menyembunyikan), khianat, dan baladah (bodoh).
c. 1 sifat yang ja'iz bagi para Nabi dan Rasul.

 

I. DALIL-DALIL SIFAT WAJIB BAGI ALLAH SWT:
 

1. Dalil sifat Wujud (Maha Ada): QS Thaha ayat 14, QS Ar-Rum ayat 8, dan sebagainya
2. Dalil sifat Qidam (Maha Dahulu): QS Al-Hadid ayat 3.
3. Dalil sifat Baqa (Maha Kekal): QS Ar-Rahman ayat 27, QS Al-Qashash ayat 88.

4. Dalil sifat Mukhalafah lil Hawaditsi (Maha Berbeda dengan Makhluk): QS Asy-Syura ayat 11, QS Al-Ikhlas ayat 4.

5. Dalil sifat Qiyamuhu bin Nafsi (Maha Berdiri Sendiri): QS Thaha ayat 111, QS Fathir ayat 15.

6. Dalil sifat Wahdaniyyat (Maha Tunggal / Esa): QS Az-Zumar ayat 4, QS Al-Baqarah ayat 163, QS Al-Anbiya' ayat 22, QS Al-Mukminun ayat 91, dan QS Al-Isra' ayat 42-43.

7. Dalil sifat Qudrat (Maha Kuasa): QS An-Nur ayat 45, QS Fathir ayat 44.
8. Dalil sifat Iradat (Maha Berkehendak): QS An-Nahl ayat 40, QS Al-Qashash ayat 68, QS Ali Imran ayat 26, QS Asy-Syura ayat 49-50.

9. Dalil sifat Ilmu (Maha Mengetahui): QS Al-Mujadalah ayat 7, QS At-Thalaq ayat 12, QS Al-An'am ayat 59, dan QS Qaf ayat 16.

10. Dalil sifat Hayat (Maha Hidup): QS Al-Furqan ayat 58, QS Ghafir ayat 65, dan QS Thaha 111.

11 & 12. Dalil sifat Sama' (Maha Mendengar) dan Bashar (Maha Melihat): QS Al-Mujadalah ayat 1, QS Thaha ayat 43-46.

13. Dalil sifat Kalam (Maha Berfirman): QS An-Nisa ayat 164, QS Al-A'raf ayat 143, dan QS Asy-Syura ayat 51.

Dua puluh sifat yang wajib bagi Allah tersebut di atas dibagi kepada 4 bagian, yaitu:

1. Sifat Nafsiyyah. Artinya: Sifat yang tidak bisa difahami Dzat Allah tanpa adanya sifat. Sifat Nafsiyyah ini hanya satu sifat, yaitu: sifat wujud.

2. Sifat Salbiyyah. Artinya: Sifat yang tidak pantas adanya di Dzat Allah swt. Sifat Salbiyyah ini jumlahnya ada lima sifat, yaitu: Qidam, Baqa, Mukhalafah lil Hawaditsi, Qiyamuhu bin Nafsi, dan Wahdaniyyah.

3. Sifat Ma'ani. Artinya: Sifat yang tetap dan pantas di Dzat Allah dengan kesempurnaan-Nya. Sifat Ma'ani ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama', Bashar, dan Kalam.

4. Sifat Ma'nawiyyah. Artinya: Sifat yang merupakan cabang dari sifat Ma'ani. Sifat Ma'nawyyah ini jumlahnya ada tujuh sifat, yaitu: Kaunuhu Qadiran, Kaunuhu Muridan, Kaunuhu 'Aliman, Kaunuhu Hayyan, Kaunuhu Sami'an, Kaunuhu Bashiran, dan Kaunuhu Mutakalliman.

 

II. DALIL-DALIL SIFAT JA'IZ BAGI ALLAH
a. QS Al-Qashash ayat 68
b. QS Al-Imran ayat 26
c. QS Al-Baqarah ayat 284

 

CATATAN PENTING:
 

Pokok-pokok Ilmu Tauhid (مبادئ علم التوحيد):
 

1. Definisi Ilmu Tauhid (حده):
Ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat Allah dan para rasul-Nya, baik sifat-sifat yang wajib, mustahil maupun ja'iz, yang jumlah semuanya ada 50 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat dan sifat yang mustahil ada 20 sifat serta sifat yang ja'iz ada 1 sifat.

Begitupula sifat yang wajib bagi para rasul ada 4 sifat (sidiq. tabligh, amanah, dan fathanah) dan sifat yang mustahil ada 4 sifat (kidzb / bohong, kitman / menyembunyikan, khianat, dan bodoh) serta sifat yang ja'iz ada 1 sifat.

50 sifat ini dinamakan "Aqidatul Khomsin / عقيدة الخمسين ". Artinya: Lima puluh Aqidah.

 

2. Objek atau Sasaran Ilmu Tauhid (موضوعه): Dzat Allah dan sifat-sifat Allah.

 

3. Pelopor atau Pencipta Ilmu Tauhid (واضعاه): Imam Abul Hasan Al-Asy'ari (260 H – 330 H / 873 M – 947 M) dan Imam Abul Manshur Al-Mathuridi ( 238 – 333 H / 852 – 944 M ).

 

4. Hukum Mempelajari Ilmu Tauhid (حكمه): Wajib 'ain dengan dalil ijmali (global) dan wajib kifayah dengan dalil tafshili.

5. Nama Ilmu Tauhid (اسمه): Ilmu Tauhid, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Kalam dan Ilmu 'Aqa'id.

6. Hubungan Ilmu Tauhid dengan Ilmu-ilmu lain (نسبته): Asal untuk ilmu-ilmu agama dan cabang untuk ilmu selainnya.

7. Masalah-masalah Ilmu Tauhid (مسائله): Sifat-sifat wajib, mustahil, dan ja'iz bagi Allah swt dan para Rasul-Nya.

8. Pengambilan Ilmu Tauhid (استمداده): Diambil dari Al-Qur'an, Al-Hadits, dan akal yang sehat.

9. Faedah Ilmu Tauhid (فائدته): Supaya sah melakukan amal-amal sholeh di dunia.

10. Puncak Mempelajari Ilmu Tauhid (غايته): Memperoleh kebahagian, baik di dunia maupun akherat dan mendapat ridha dari Allah swt serta mendapat tempat di surga.

 

Kitab Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala Syarhi al-Hudhudi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitab Hasyiyah asy-Syarqawi 'ala Syarhi al-Hudhudi) ; 

Masalah: Ilmu Tauhid Ahlussunnah wal Jama'ah
Karya: Syaikhul Islam Abdullah Hijazi asy-Syarqawi (1150-1227 H / 1737-1812 M).
Tebal: 286 halaman.
Cetakan: Darul Kutub al-Islamiyyah", Kalibata, Jakarta Selatan:

 

Nama kitab Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Ummil Barohin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kitab: Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Ummil Barohin
Karya: Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arofah Ad-Dasuqi al-Maliki 
Tahun wafat: 1230 H.
Masalah: Ilmu Tauhid / Ilmu Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah
Tebal: 326 halaman
Penerbit: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut – Libanon

 

 Kitab Tuhfatul Murid Syarhu Jauharati at-Tauhid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kitab: Tuhfatul Murid Syarhu Jauharati at-Tauhid.
Karya: Syeikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i al-Baijuri.
Tahun lahir dan wafat: 1198-1277 H./ 1783-1860 M.
Tebal: 253 halaman.
Cetakan: Darul Kutub al-'Ilmiyyah (DKI), Beirut, Libanon

Kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Bayani 'Aqaidil Akabir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama kitab: Al-Yawaqit wal Jawahir fi Bayani 'Aqaidil Akabir.
Karya: Wali Qutub Al-Imam Abul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad as-Sya'rani.
Tahun lahir & wafat: 898-973 H. / 1493-1565 M.)
Tebal: 502 halaman.
Cetakan: Darul Kutub al-'Ilmiyyah (DKI), Beirut – Libanon.

 

SUMBER : DR KH Thobary Syadzily, MKub ; Guru Besar Sarkub 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

5 Responses

 1. chudory25/04/2015 at 21:28Reply

  sepertinya perlu dikoreksi kembali mengenai pengertian sifat salbiyyah.

 2. Abu Ashfiya Albandunji26/01/2016 at 08:13Reply

  jazakumulloohh khoiron katsiiron

 3. Saman Hudi18/03/2016 at 17:58Reply

  masykur

 4. Rawoyo Abdurrouf24/03/2016 at 08:25Reply

  Kirimi aku kitabnya… dong.

 5. Firman Nur Shiddiq As-Salafiy10/06/2019 at 13:05Reply

  Pembagian Sifat wajib bagi Allah menjadi 20 sifat + 1 sifat jaiz bagi Allah merupakan BID’AH BARU DALAM MASALAH AQIDAH, walaupun isinya tidak salah, akan tetapi pembagian tersebut menyebabkan pengingkaran terhadap sifat2 Allah yg Allah sebutkan dalam Al-Qur’an, seperti sifat istiwa, nuzul, wajah, tangan, begitu juga dalam hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam, seperti telapak kaki, betis, jari, dan masih banyak lagi jumlah sifat-sifat Allah yg hakikatnya tidak terhingga akan teringkari, dan jelas ini merupakan sebuah KEBATHILAN yg akan menjerumuskan pelakunya ke jurang KEBINASAAN.

Tinggalkan Balasan