Bekal Terindah bagi Perindu Khusnul Khatimah

Sarkub Share:
Share

kitab nashoihul ibad“Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan semua anugerah-Mu di dunia dan akhirat sebagai bentuk penghormatan dari-Mu bagi mereka yang telah Engkau jadikan sebagai bagian dari umat Baginda Nabi SAW.”

Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi, menjelaskan ungkapan Imam Ibnu Hajar RA, berkata, “Imam Ibnu Hajar RA berkata, ‘Telah mengijazahkan kepadaku Sayyidi As-Sayyid Ahmad Al-Mirshafi Al-Mishri se­telah sebelumnya aku diijazahi oleh guru­ku, Sayyidi As-Sayyid Abdul Wah­hab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi`i, dari masyayikh mereka, secara musalsal bil awwaliyah, sampai kepada Abdullah bin Umar bin Ash` dari Nabi SAW, bahwa be­liau, Sayyi­dul Akhlaq wal Khalaiq (Penghulu sekalian Akhlaq Mulia dan se­kalian Makhluk), SAW bersabda, ‘Orang-orang yang hatinya pe­nuh kasih sayang disayangi oleh Yang Maha Pemilik kasih sayang Tabaraka wa Ta`ala. Maka sa­yangi dan kasihilah siapa pun yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan di­sayangi dan dikasihi oleh siapa pun yang ada di langit.’”

Imam Ali bin Abi Thalib RA berkata, “Jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia dan jadilah engkau dalam pan­dangan nafsu seburuk-buruk manusia dan jadilah engkau seseorang di antara manusia.”

Makna ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib, “Jadilah engkau di sisi Allah se­baik-baik manusia dan jadilah engkau da­lam pandangan nafsu seburuk-buruk ma­nusia”, janganlah pernah merasa me­miliki kemuliaan yang membuatmu me­rasa lebih baik dari orang lain.

Makna ini sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, qad­dasallahu sirrahu. Beliau berkata, “Apa­bila bertemu dengan seseorang, hen­dak­lah engkau melihatnya lebih mulia atas dirimu dan engkau katakan, ‘Tentu ia lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dariku di sisi Allah SWT.’

Bila yang engkau jumpai adalah se­orang anak yang masih belia usianya, ka­takanlah, ‘Anak ini sungguh belum ber­buat durhaka kepada Allah SWT sedang aku sungguh teramat banyak berbuat durhaka dan kemaksiatan kepada-Nya. Sungguh tiada diragukan bila ia lebih baik dariku.’ Dan bila yang engkau jumpai ada­lah seseorang yang sudah berumur, kata­kanlah, ‘Sungguh orang ini lebih dahulu ber­ibadah kepada Allah SWT jauh sebe­lum aku, (maka sungguh tiada diragukan bila ia lebih baik dariku).’

Bila yang engkau jumpai adalah se­orang yang alim berilmu, katakanlah, ‘Sungguh orang ini telah dianugerahi se­suatu yang belum diberikan kepadaku, telah sampai kepada pengetahuan yang aku belum mengetahuinya, telah menge­tahui berbagai sesuatu yang belum aku ketahui, dan ia beramal dengan ilmunya, (sedang aku beramal dengan kebodoh­anku, maka sungguh tiada diragukan bila ia lebih baik dariku).’

Bila yang engkau jumpai adalah se­orang yang bodoh, tidak berilmu, kata­kanlah, ‘Sungguh orang ini, bilapun ber­buat dosa, ia berbuat dosa dengan ke­bodohannya, sedangkan aku berbuat dosa dengan ilmuku, dan sungguh aku tidak tahu bagaimana keadaannya di saat-saat kematian datang menjemput dan tidak tahu pula bagaimana diriku di saat-saat kematian menjemput diriku nantinya.’

Bila yang engkau jumpai adalah se­orang yang kafir, katakanlah, ‘Sungguh aku tidak tahu, boleh jadi kelak ia akan mati dengan husnul khatimah dan amal yang baik sedang aku boleh jadi pula akan menjadi kafir dan mati dalam ke­adaan su’ul khatimah — na`udzu billahi min dzalik (Sehingga, bila demikian adanya, sungguh tiada diragukan bila ia akan lebih baik dariku)’.”

Adapun ungkapan beliau, “…dan jadi­lah engkau seseorang di antara ma­nusia”, maknanya adalah bahwa se­sung­guhnya Allah SWT membenci me­lihat seorang hamba yang membeda-beda­kan diri dari orang lain, sebagai­mana dijelas­kan dalam hadits Nabi SAW.

Itulah sebabnya, sebagian ulama ba­nyak mendawamkan doa ini dalam mu­najat mereka.

Allaahummaj‘alnii shabuuraa waj‘alni syakuuraa waj‘alni fi ‘ainii shaghiiraa wa fii a‘yuninnasi kabiiraa.

“Ya Allah, jadikanlah hambamu ini se­orang yang sabar, dan jadikanlah daku seorang hamba yang senantiasa bersyu­kur atas segala karunia-Mu. Jadi­kanlah daku seorang hamba yang se­nantiasa merasa kecil dalam pandangan mataku dan besar dalam pandangan manusia.”

Maknanya, orang-orang yang hati­nya penuh dengan sifat-sifat kasih sayang dan belas kasih terhadap siapa pun yang ada di atas permukaan bumi, baik dari kalangan anak Adam bahkan juga hewan, selain hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, de­ngan berbuat kebaikan terhadap mere­ka, niscaya Yang Maha Rahman akan mengasihi dan mencintainya. Karena itulah sayangi dan belas kasihilah siapa pun yang dapat engkau sayangi dari ber­bagai macam dan jenis makhluk Allah SWT, bahkan yang tidak memiliki akal sekalipun, dengan memberikan kasih sayang, berbuat baik kepada mereka, dan banyak mendoakan mereka dengan doa rahmat dan ampunan, niscaya kali­an akan disayangi dan dikasihi oleh para malaikat dan Dia, Yang rahmat-Nya me­li­puti bagi seluruh penduduk langit, yang jumlah mereka jauh lebih besar dari jumlah penduduk bumi.

Seorang shalihin bermimpi bertemu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pun ditanya, “Apa yang Allah SWT perbuat padamu?”

Imam Al-Ghazali menjawab, “Aku dibawa dan dihadapkan di hadapan-Nya kemudian Allah SWT berfirman kepada­ku, ‘Dengan bekal apa engkau mengha­dap-Ku?’

Maka aku pun mulai menyebutkan amal-amalku.

Lalu Allah SWT berfirman, ‘Aku tidak menerimanya. Sesungguhnya yang Aku terima darimu adalah saat suatu hari se­ekor lalat singgah di atas tempat tintamu untuk minum darinya di saat engkau te­ngah menulis. Kemudian engkau tidak me­lanjutkan menulis sampai lalat itu ke­nyang menghirup darinya karena eng­kau berbelas kasih terhadapnya.’

Kemudian Allah SWT berfirman, ‘Wa­hai para malaikat-Ku, bawalah ham­baku ini dan hantarkan ia ke dalam surga’.”

Teramat mahalnya nilai kasih sayang ini, bahkan Syaikh Nawawi menegas­kan, dan di antara sebab yang menda­tang­kan khusnul khatimah di antaranya adalah mendawamkan doa berikut ini:

Allaahumma akrim hadzihil-ummatal muhammadiyyah bi jamiili ‘awa-idika fid-daarain ikraaman liman ja‘altahaa min ummatihi shallallaahu ‘alaihi wa aalihi wa sallam.

“Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan semua anuge­rah-Mu di dunia dan akhirat sebagai ben­tuk penghormatan dari-Mu bagi mereka yang telah Engkau jadikan sebagai bagian dari umat Baginda Nabi SAW.”

Di antaranya pula mendawamkan doa berikut ini di antara sunnah Subuh dan fardhunya:

Allaahummaghfir li ummati sayyi­dinaa Muhammad. Allaahummarham ummata sayyidinaa muhaamad. Allaahummastur ummata sayyidinaa Muhammad. Allaah­um­majbur ummata sayyidinaa Muhammad. Allaahumma ashlih ummata sayyidinaa Muhammad. Allahumma ‘aafi ummata sayyidina Muhammad. Allahum­mahfazh ummata sayyidinaa Muham­mad. Allahummarham ummata sayyidi­naa Muhammad rahmatan ‘aammah ya rabbal‘aalamiin. Allaahummaghfir li um­mati sayyidinaa muhmmad maghfiratan ‘aammah ya rabbal‘aalamiin. Allaahum­ma farrij ‘an ummati sayyidinaa muham­mad farajan ‘aajilan ya rabbal ‘aalamiin.

“Ya Allah, ampunilah umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah (segala aib dan cela) umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, tamballah (segala kekuarangan) umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, perbaikilah (keadaan) umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, sehatkan dan sejahterakanlah umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, peliharalah umat penghulu kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat penghulu kami, Nabi Muhammad, dengan rahmat yang menyeluruh, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, ampunilah umat penghulu kami, Nabi Muhammad, dengan ampunan yang menyeluruh, wahai Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, berikanlah kelapangan bagi umat penghulu kami, Nabi Muhammad, kelapangan yang segera tiada tertunda, wahai Tuhan seru sekalian alam.”

Juga dengan mendawamkan doa berikut ini:

Ya rabba kulli syai’ biqudratika ‘alaa kulli syai’ ighfir lii kulla syai’ wa laa tasalnii ‘an kulli syai’ wa laa tuhaasibnii fii kulli syai’ wa a‘thinii kulla syai’.

“Wahai Tuhan segala sesuatu, de­ngan kekuasaan-Mu atas segala se­suatu, ampunilah aku atas segala se­suatu (dari kesalahan yang aku lakukan), jangan Engkau pertanyai aku tentang se­gala sesuatu (dari dosa dan kedurhaka­an yang aku perbuat), jangan Engkau hi­sab aku pada segala sesuatu (dari se­mua keburukan yang aku berani untuk me­lakukannya), dan karuniakanlah ke­padaku segala sesuatu (dari segala ke­baikan di dunia dan akhirat).”

 
Sumber : Majalah Alkisah dari kitab : Nashaih al-‘Ibad Syarh al-Munbbihat ‘ala al-Istimdad li Yaum al-Ma‘ad li Al-Imam Syihab ad-Din Ahmad ibn Hajar
Penulis : Syaikh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi
Penerbit : Penerbit Maktabah Karya Thoha Putra, Semarang

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

6 Responses

 1. abuarifin27/11/2013 at 03:42Reply

  Aslm’alkm sukron ilmunya

 2. Jimi Roy27/11/2013 at 16:11Reply

  demikian ungkapan para orang sholeh yang sangat menyejukkan, dunia ini serasa damai bagaikan salju embun pagi yang menyejukkan, itulah inti AlQuran dan sunnah yang dilakukan oleh para orang-orang shaleh tersebut, bagaimana kita sekarang wahai saudaraku seiman, sekiranya setiap orang mampu menghargai sesamanya sudah kita rasakan syurga ini, memang jika orang tahu inti AlQuran dan sunnah adalah SALAM = kedamaian tidak ada peselisishan, permusuhan, pertengkaran dan tidak ada peperangan didunia ini, memang selama ini hanya sedikit sekali orang tahu inti salam dalam shalat kita(berbuat baik sesama saudara kita arah kanan dan kiri) jika orang tahu sudah kelihatan ahli syurga didunia ini :
  1. Wajahnya terlihat penuh kenikmatan (keceriaan) dalam hidupnya.
  2. Dalam hidupnya apa yang diusahakannya Allah meridhainya.
  3. Terlihat selalu dalam kebahagiaan (rasa senag)
  4. Tidak pernah mau mendengar yang tidak bermanfaat(hidupnya bermanfaat)
  5. Rizqinya mengalir tak pernah terputus, bagaikan air sungai mengalir.
  6. kedudukannya dimuliakan dengan kemudahan dari Allah
  7. Selalu bersiap diri jika orang lain membutuhkan
  8. Selalu rendah hati dalam segala hal (`ibaadurrahman)
  9. Cara berfikirnya sangat luas tidak picik(selalu belajar apa yang dihadapannya)
  orang-orang yang terlihat dan dirasakannya bagaikan syurga bisa dibaca dalam surat AlGhoosyiah 8-16

 3. Jimi Roy27/11/2013 at 23:16Reply

  demikian ungkapan para orang sholeh yang sangat menyejukkan, dunia ini serasa damai bagaikan salju embun pagi yang menyejukkan, itulah inti AlQuran dan sunnah yang dilakukan oleh para orang-orang shaleh tersebut, bagaimana kita sekarang wahai saudaraku seiman, sekiranya setiap orang mampu menghargai sesamanya sudah kita rasakan syurga ini, memang jika orang tahu inti AlQuran dan sunnah adalah SALAM = kedamaian tidak ada peselisishan, permusuhan, pertengkaran dan tidak ada peperangan didunia ini, memang selama ini hanya sedikit sekali orang tahu inti salam dalam shalat kita(berbuat baik sesama saudara kita arah kanan dan kiri) jika orang tahu sudah kelihatan ahli syurga didunia ini :
  1. Wajahnya terlihat penuh kenikmatan (keceriaan) dalam hidupnya.
  2. Dalam hidupnya apa yang diusahakannya Allah meridhainya.
  3. Terlihat selalu dalam kebahagiaan (rasa senag)
  4. Tidak pernah mau mendengar yang tidak bermanfaat(hidupnya bermanfaat)
  5. Rizqinya mengalir tak pernah terputus, bagaikan air sungai mengalir.
  6. kedudukannya dimuliakan dengan kemudahan dari Allah
  7. Selalu bersiap diri jika orang lain membutuhkan
  8. Selalu rendah hati dalam segala hal (`ibaadurrahman)
  9. Cara berfikirnya sangat luas tidak picik(selalu belajar apa yang dihadapannya)
  orang-orang yang terlihat dan dirasakannya bagaikan syurga bisa dibaca dalam surat AlGhoosyiah 8-16

 4. Pak Li Sin29/11/2013 at 09:53Reply

  Terimakasih ustadz, sudah berbagi, Mohon izin copy untuk saya sebarkan.

 5. Alif Kumpling06/03/2014 at 10:45Reply

  Alhamdiulillah…jadi tambah ilmu dan pengetahuan..Mkasih banyak smga kami sekeluarga dn ank keturunn kami jadi manusia yg selalu rindu akn melakukan pebuatan yg baik budi pekertinya..aamiin…! buat Ustadz smga ilmuaya tambah bertambah dn manfaat.

Tinggalkan Balasan